Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ του Δήμου Καβάλας

1.ΔυνητικοίδικαιούχοιτουΔημοτικούΚοινωνικούΠαντοπωλείουείναι:

α) Έλληνες καθώς και υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. που είναι ταυτόχρονα και μόνιμοικάτοικοιτουΔήμου Καβάλας .

β) Νόμιμα διαμένοντες στην ημεδαπή πολίτες 3ων χωρών πουαποδεδειγμένακατοικούνμόνιμαστονΔήμο Καβάλας, διαθέτουνάδειαπαραμονής καιθεωρημένοδιαβατήριο,εφόσονπληρούν τακριτήριακαιτιςπροϋποθέσειςτωνεπόμενων παραγράφων.

2.Βασικόκριτήριογιατηνένταξημεμονωμένωνατόμωνή οικογενειώναπότιςκατηγορίεςτης προηγούμενης παραγράφου, στους δικαιούχους των παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείουείναιη διαπίστωσητης σύμφωνα με το νόμο«απορίας»,ηοποία αποδεικνύεταιαπότοεισόδημα,σεσυνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων, όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια,ηαναπηρία,οισυνθήκεςστέγασηςκαι διαβίωσης,καθώςκαιτυχόνάλλαιδιαίτερακοινωνικά προβλήματαπου οι αιτούντες αντιμετωπίζουν.

3.Ταδικαιολογητικάπουεξετάζονταιγιατηνένταξηστο πρόγραμματουΔημοτικού ΚοινωνικούΠαντοπωλείουείναι:

i. Υποχρεωτικάδικαιολογητικά,γιαόλουςτουςυποψηφίουςδυνητικούςδικαιούχους:
Αίτησητουενδιαφερομένου, που χορηγείται από τα εν λόγω γραφεία και υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας και στο Facebook Δήμος Καβάλας-MunicipalityofKavala.
Πιστοποιητικόοικογενειακής κατάστασης.
Φωτοτυπίααστυνομικήςταυτότηταςήδιαβατηρίουσεισχύ.
Βεβαίωσημόνιμηςκατοικίας απότονΔήμοήαντίγραφα λογαριασμών επιχείρησης παροχής ρεύματος ή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., απότουςοποίουςπιστοποιείταιη διεύθυνση και η μονιμότητα της κατοικίας.
Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικώνπροσώπων (έντυποΕ1) . Επίσης, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, είναι δυνατό να ζητούνται τα σχετικά στοιχεία των συνοικούντων σε περίπτωση που φιλοξενούνται από τον υποψήφιο δικαιούχο.
Αντίγραφο δήλωσηςστοιχείωνακινήτων(έντυποΕ9) .
ii.Δικαιολογητικά, κατάπερίπτωση,ανάλογα μετηνκατάστασητουυποψηφίου-δυνητικού δικαιούχου:

Κάρτα ανεργίαςσεισχύ,εφόσον πρόκειταιγιαάνεργο.
ΕπίσημηΙατρικήΓνωμάτευση,εφόσονυπάρχειπρόβλημαυγείας. ΓνωμάτευσηΠρωτοβάθμιαςΕπιτροπής περίποσοστούαναπηρίας ήΚέντρου ΠιστοποίησηςΑναπηρίας(ΚΕ.Π.Α.),εφόσονπρόκειταιγιαΆτομαμεΕιδικέςΑνάγκες.
Μισθωτήριοσυμβόλαιο,στηνπερίπτωσηπου μισθώνει κατοικία .
Αντίγραφο εξατομικευμένηςέκθεσηςκοινωνικήςέρευναςαπόαρμόδιαδημόσιαή δημοτικήυπηρεσία,εφόσονυπάρχει,μετηνοποίαμπορείναδιαπιστωθείη κοινωνικήκατάσταση,οισυνθήκεςκαιοι δυσχέρειεςδιαβίωσηςτουατόμουήτης οικογένειας(διάσταση,μονογονεϊκότητα,πολυτεκνία, αδυναμίαεξυπηρέτησης, κλπ).
Πιστοποιητικό πολυτεκνίας .
Σεπερίπτωσηπουτο μοναχικό ή απομονωμένο άτομοήοποιοδήποτε μέλοςτηςαιτούσης οικογένειαςλαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, θα προσκομισθεί σχετική βεβαίωση λήψης.
Οιοδήποτε άλλοδικαιολογητικόκριθείαπαραίτητο, θαζητηθείκατάπερίπτωση.
Αυτονόητο είναι πως ταστοιχείατωναιτούντων αλλά καιτωντελικώνδικαιούχων είναι απόρρητα, διέπονται από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων καιταδιαχειρίζονται μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του αρμοδίων υπηρεσιώνΔήμου. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μπορούνναέχουν καιταμέλητηςΕπιτροπής ΔιαχείρισηςτουΔημοτικούΚοινωνικούΠαντοπωλείου, δεσμευόμενα γιατην τήρηση του απορρήτου .

4.Εισοδηματικά κριτήρια.

Αναλυτικά τα όρια εισοδήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Οικογενειακή κατάσταση Ετήσιο Εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο 2.400 €
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος 3.600 €
Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη 4.200 €
Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη 4.800 €
Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη 5.400 €
Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη 6.000 €

Δικαιούχοι που μετέχουν ως ωφελούμενοι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), ΔΕΝ μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι και λήπτες των αγαθών και παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Διαθέσιμες αιτήσεις και πληροφορίες για τα δικαιολογητικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν από τα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Καβάλας στον 3ο όροφο του Διοικητηρίου στα γραφεία 373-374, από το πρώην Δημαρχείο Δήμου Φιλίππων (Κοινωνικό Παντοπωλείο στις Κρηνίδες), την ιστοσελίδα (www.kavala.gov.gr/kavala-simera/anakoinwseis ) και στο Facebook Δήμος Καβάλας-MunicipalityofKavala.

Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Καβάλας στα τηλέφωνα 2513.503.373 – 2513.503.374

Απάντηση